Stadgar för Olle Adolphson-sällskapet

Antagna vid bildandet den 27 mars 2023
(Ladda ner stadgar)

Stadgar för
Olle Adolphson-sällskapet

Antagna vid bildandet den 27 mars 2023 – (Ladda ner stadgar)

§ 1

Sällskapet, vars namn är Olle Adolphson-sällskapet och förkortas OAS, är en ideell förening som har till ändamål att bevara intresset och vidga förståelsen för Olle Adolphson och hans verk genom att vårda det musikaliska, litterära och konstnärliga kulturarv han lämnat efter sig samt att främja forskningen om honom. Detta vill sällskapet åstadkomma genom att bland annat:

 • samla personer, intresserade av Olle Adolphsons liv och konstnärliga gärning,
 • främja, informera om och arrangera evenemang och sammankomster där hans verk framförs och där hans breda konstnärliga gärning görs känd,
 • verka för att Olle Adolphsons liv, verk och konstnärliga gärning uppmärksammas i medier,
 • verka för och informera om utgivning och spridning av hans musikaliska och litterära verk samt även hans bildkonst,
 • initiera, uppmuntra och informera om litteratur och forskning om Olle Adolphsons liv och konstnärliga gärning.

§ 2

Medlem av sällskapet är enskild person, institution eller sammanslutning, som anmäler inträde och erlägger av årsmötet fastställd årsavgift.

§ 3

Medlem kan vara årsbetalande medlem, ständig medlem eller hedersmedlem. Ständig medlem erlägger en engångssumma om 20 årsavgifter till sällskapet och erhåller därigenom befrielse från vidare avgift. Hedersmedlem är befriad från avgift.

§ 4

För medlem som, trots påminnelse, ej betalat årsavgift upphör medlemskapet från och med nästkommande år.

§ 5

Styrelsen äger rätt att utesluta medlem som motverkar sällskapets syften. Beslut om detta fattas av årsmötet efter förslag av styrelsen.

§ 6

Till hedersmedlem kan utses person inom eller utom sällskapet. Beslut om hedersmedlem fattas av årsmötet. Förslag till hedersmedlem får väckas hos styrelsen av varje medlem i sällskapet.

§ 7

Sällskapets logotype får användas av sammanslutning angiven i § 2 efter beslut av styrelsen som även anger godkänt användningsområde. Styrelsen beslutar även om den engångsavgift som härvid ska uttas.

§ 8

Sällskapets styrelse består av ordförande och övriga ledamöter, sammanlagt sju till nio personer samt tre till fem suppleanter. Årsmötet utser, efter förslag från valberedningen, ordförande, och övriga ledamöter samt suppleanter fram till nästa årsmöte. Ordförande väljs för en tid av ett år, övriga väljs för en tid av ett eller två år. Årsmötet utser också en revisor samt en revisorssuppleant för ett år i taget för granskning av styrelsens förvaltning. Årsmötet utser en valberedning med tre ledamöter, varav minst två utanför styrelsen, en av dem sammankallande. Årsmötet utser särskilt förtjänt person till hedersledamot.

Årsmötet fastställer balans- och resultaträkningen samt beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen på grundval av dess verksamhetsberättelse samt revisorernas berättelse. Årsmötet fastställer också årsavgiften för nästkommande verksamhetsår.

§ 9

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.

§ 10

Sällskapets styrelse ska ha sitt säte i Stockholm.

§ 11

Styrelsen är beslutsmässig, då minst hälften av densamma, däribland ordföranden eller vice ordföranden, är närvarande. Beslut inom styrelsen fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 12

Protokoll ska upprättas över vad som förevarit vid styrelsens möten samt vid föreningens årsmöten.

§ 13

Sällskapets firma tecknas av den eller dem som styrelsen utser därtill.

§ 14

Sällskapets räkenskaper förs per kalenderår.

§ 15

Sällskapet bör hålla årsmöte under mars månad, dock senast före juni månads utgång samt extra medlemsmöte när så är påkallat. Skriftlig kallelse till såväl årsmöte som extra medlemsmöte ska vara medlemmarna tillhanda senast tre veckor före mötet. Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Ärende som medlem önskar få behandlat på årsmöte ska vara styrelsen tillhanda senast sex veckor före mötet. Ärende som medlem önskar få behandlat på extra medlemsmöte ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor före mötet.

§ 16

Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:

 1. Mötets stadgeenliga utlysande.
 2. Upprop och justering av röstlängd.
 3. Val av två medlemmar att vara justerare tillika rösträknare.
 4. Val av ordförande och protokollförare vid mötet.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Föredragning av styrelsens årsberättelse och därtill hörande resultat och balansräkningar, samt av revisorernas berättelse.
 7. Fastställande av till styrelsens årsberättelse hörande resultat- och balansräkningar.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
 9. Val av ordförande intill slutet av nästkommande årsmöte.
 10. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter intill slutet av det årsmöte som följer om ett eller två år.
 11. Val av revisor och revisorssuppleant intill slutet av nästkommande årsmöte.
 12. Val av valberedning med tre ledamöter, varav en sammankallande, intill slutet av nästkommande årsmöte.
 13. Fastställande av årsavgiften för nästkommande år.
 14. Rapport om planerade aktiviteter.
 15. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till mötet.
 16. Behandling av ärenden som skriftligt tillställts styrelsen senast sex veckor före mötet.

§ 17

Vid såväl årsmöte som extra medlemsmöte äger varje medlem en röst. Votering sker öppet. Dock ska vid val sluten votering äga rum om så begärs av någon medlem. Beslut fattas med enkel majoritet av de närvarande medlemmarna. Vid lika röstetal äger mötesordföranden utslagsröst, utom vid sluten votering, då lotten avgör. Röstning genom fullmakt får endast ske med en fullmakt per närvarande medlem.

§ 18

Extra medlemsmöte ska hållas efter förslag av minst en femtedel av medlemmarna eller av styrelsen.

§ 19

Ändring av dessa stadgar ska godkännas av två på varandra följande medlemsmöten, varav minst ett årsmöte, hållna med minst tre månaders mellanrum. I kallelsen till det senare mötet ska ändringsförslaget anges.

§ 20

Beslut om sällskapets upplösning skall fattas vid två på varandra följande medlemsmöten, varav minst ett årsmöte, hållna med minst tre månaders mellanrum. På vart och ett av dessa möten ska minst fyra femtedelar av de närvarande medlemmarna vara ense om beslutet.

§ 21

Vid upplösning av sällskapet ska dess tillgångar överlämnas till relevant arkiv.